SHPALLJE E LISTËS PËRFUNDIMTARE “Financier i statistikës ndihmës dhe shërbimit social” në Drejtorinë e Ndihmës dhe Shërbimit Social