Pozicionet vakante


Bashkia Vlorë

21 Nëntor, 2023

SHPALLJE PËR NGRITJE NË DETYRË (Përgjegjës në Sektorin e Protokoll-Arkivës, Drejtoria e Burimeve Njerëzore)

SHPALLJE PËR NGRITJE NË DETYRË (Përgjegjës në Sektorin e Protokoll-Arkivës, Drejtoria e Burimeve Njerëzore) Lloji i diplomës: Arsim i Lartë niveli minimal i diplomës “Master shkencor” […]
21 Nëntor, 2023

SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE “SPECIALIST I MBROJTJES SË MJEDISIT” NË DREJTORINË E BUJQËSISË DHE MBROJTJES SË MJEDISIT

SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE “SPECIALIST I MBROJTJES SË MJEDISIT” NË DREJTORINË E BUJQËSISË DHE MBROJTJES SË MJEDISIT Në zbatim të ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” indryshuar, […]
21 Nëntor, 2023

SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE PËR “SPECIALIST TEKNOLOG USHQIMOR” NË SEKTORIN E ARSIMIT, RINISË DHE SPORTIT

SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE PËR “SPECIALIST TEKNOLOG USHQIMOR” NË SEKTORIN E ARSIMIT, RINISË  DHE SPORTIT Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” Indryshuar, në përfundim të […]
21 Nëntor, 2023

Njoftim për listen paraprake– Financier i statistikës ndihmes dhe sherbimit social, Drejtoria e Ndihmës dhe Shërbimit Social

Njoftim për listen paraprake– Financier i statistikës ndihmes dhe sherbimitsocial, Drejtoria e Ndihmës dhe Shërbimit Social   Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë […]
21 Nëntor, 2023

SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE SPECIALIST ”INXHINIER NDERTIMI”

SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE SPECIALIST ”INXHINIER NDERTIMI” Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit […]