Pozicionet vakante


Bashkia Vlorë

13 Dhjetor, 2023

SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE – “SPECIALIST INFRASTRUKTURE” NË DREJTORINË E INFRASTRUKTURËS DHE INVESTIMEVE PUBLIKE

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. […]
1 Dhjetor, 2023

Njoftim për verifikimin paraprak – “Specialist infrastrukture” në Drejtorinë e Infrastrukturës dhe Investimeve Publike

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. […]
30 Nëntor, 2023

SHPALLJE E LISTËS PËRFUNDIMTARE “Financier i statistikës ndihmës dhe shërbimit social” në Drejtorinë e Ndihmës dhe Shërbimit Social

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të proceduravetë konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Financier i statistikës ndihmës […]
30 Nëntor, 2023

SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE “SPECIALIST SPORTI” NË SEKTORIN E ARSIMIT, RINISË DHE SPORTIT

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Sporti” në […]
21 Nëntor, 2023

SHPALLJE PËR NGRITJE NË DETYRË (Përgjegjës në Sektorin e Protokoll-Arkivës, Drejtoria e Burimeve Njerëzore)

SHPALLJE PËR NGRITJE NË DETYRË (Përgjegjës në Sektorin e Protokoll-Arkivës, Drejtoria e Burimeve Njerëzore) Lloji i diplomës: Arsim i Lartë niveli minimal i diplomës “Master shkencor” […]
21 Nëntor, 2023

SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE “SPECIALIST I MBROJTJES SË MJEDISIT” NË DREJTORINË E BUJQËSISË DHE MBROJTJES SË MJEDISIT

SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE “SPECIALIST I MBROJTJES SË MJEDISIT” NË DREJTORINË E BUJQËSISË DHE MBROJTJES SË MJEDISIT Në zbatim të ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” indryshuar, […]