Category: Legjislacioni

Vendim nr.6 dt 17.12.2020 “Mbi kryerjen e procedurave ligjore midis Bashkise Vlore dhe shoqerise “MATERIA CONS.al ” SHKP sipas percaktimeve te VKB nr.58 Date 05.082020″

Vendim nr.6 dt 17.12.2020 “Mbi kryerjen e procedurave ligjore midis Bashkise Vlore dhe shoqerise “MATERIA CONS.al ” SHKP sipas percaktimeve te VKB nr.58 Date 05.082020″

  Kliko per te Shkarkuar Vendimin    

VENDIMNr. 648, datë 31.10.2018 PËR KARTELAT INFORMATIVE PËR SHËRBIMET PUBLIKE, QË U OFROHEN QYTETARËVE

VENDIMNr. 648, datë 31.10.2018 PËR KARTELAT INFORMATIVE PËR SHËRBIMET PUBLIKE, QË U OFROHEN QYTETARËVE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 35, pika 2, shkronja “e”, dhe 36, pika 4, të ligjit nr. 13/2016, “Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në sportel në Republikën...

VENDIM Nr. 623, datë 26.10.2018 PËR MIRATIMIN E KARTËS SË TË DREJTAVE TË QYTETARIT PËR PËRFITIMIN E SHËRBIMEVE PUBLIKE

VENDIM Nr. 623, datë 26.10.2018 PËR MIRATIMIN E KARTËS SË TË DREJTAVE TË QYTETARIT PËR PËRFITIMIN E SHËRBIMEVE PUBLIKE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 35 e 36, të ligjit nr. 13/2016, “Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në sportel në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e zëvendëskryeministrit,...

LIGJNr. 13/2016PËR MËNYRËN E OFRIMIT TË SHËRBIMEVE PUBLIKE NË SPORTEL NËREPUBLIKËN E SHQIPËRISË

LIGJNr. 13/2016PËR MËNYRËN E OFRIMIT TË SHËRBIMEVE PUBLIKE NË SPORTEL NËREPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Qëllimi i ligjit Qëllimi...

VENDIMNr. 625, datë 26.10.2018 PËR MIRATIMIN E MANUALIT TË ETIKËS NË OFRIMIN E SHËRBIMEVEPUBLIKE NË SPORTEL

VENDIMNr. 625, datë 26.10.2018 PËR MIRATIMIN E MANUALIT TË ETIKËS NË OFRIMIN E SHËRBIMEVEPUBLIKE NË SPORTEL

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 35 e 36, të ligjit nr. 13/2016, “Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në sportel në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e zëvendëskryeministrit,...

LIGJ Nr.9869, datë 4.2.2008 PËR HUAMARRJEN E QEVERISJES VENDORE

LIGJ Nr.9869, datë 4.2.2008 PËR HUAMARRJEN E QEVERISJES VENDORE

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Objekti i ligjit Objekt...

LIGJ Nr. 138/2015 PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE

LIGJ Nr. 138/2015 PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE

Në mbështetje të neneve 6/1, 45, 81, pikat 1 dhe 2, 83, pika 1, dhe 179/1 të Kushtetutës, me propozimin e një grupi deputetësh, K U V E N D I I REPUBLIKËS SË...

LIGJ Nr. 79/2017 PËR SPORTIN

LIGJ Nr. 79/2017 PËR SPORTIN

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Qëllimi Qëllimi i këtij...

LIGJ Nr. 8934, datë 5.9.2002 PËR MBROJTJEN E MJEDISIT

LIGJ Nr. 8934, datë 5.9.2002 PËR MBROJTJEN E MJEDISIT

Në mbështetje të neneve 59 shkronja “d” e pikës 1, 78, 81 pika 1 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: KREU I...

LIGJ Nr. 48/2016 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 9385, DATË 4.5.2005, “PËR PYJET DHE SHËRBIMIN PYJOR”, TË NDRYSHUAR

LIGJ Nr. 48/2016 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 9385, DATË 4.5.2005, “PËR PYJET DHE SHËRBIMIN PYJOR”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e një grupi deputetësh, K U V E N D I I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VE N D O S I:...