Category: Legjislacioni

LEGJISLACIONI DHE AKTET E BRENDSHME RREGULLATORE

LEGJISLACIONI DHE AKTET E BRENDSHME RREGULLATORE

Fusha e organizimit dhe funksionimit të bashkisë Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë Ligji nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë” Ligji Nr.7850 datë.29.7.1994 Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë, të ndryshuar Ligji...

VENDIM Nr. 28, Datë, 29.03.2021

VENDIM Nr. 28, Datë, 29.03.2021

 R E P U B L I K A  E SH Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË DREJTORIA JURIDIKE Nr._______prot.                                                                          Vlorë, më_____._____ 2021 VENDIM Nr. _____, Datë, _______2021 PËR MIRATIMIN ...