Category: Njoftime

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist Jurist

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist Jurist

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele,...

Lista perfundimtare – Drejtor në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore

Lista perfundimtare – Drejtor në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III të VKM nr. 242, datë 18.03.2015,” Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë, shpall: Oltjon Bejaj...

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL  (Specialist “I kontrollit ne terren” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore)

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “I kontrollit ne terren” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore)

Lloji i diplomës:“Shkenca ekonomike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” dhe pikës 1 të Kreut II...

Njoftim për verifikimin paraprak – Drejtor në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore

Njoftim për verifikimin paraprak – Drejtor në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III të VKM nr. 242, datë 18.03.2015,” Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë, shpall: Aplikantët e...

NJOFTIM FITUESI  PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist Urbanist)

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist Urbanist)

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe...

Njoftim për Ftesë për Negociata/ Notification on the Invitation for Bid

Njoftim për Ftesë për Negociata/ Notification on the Invitation for Bid

NJOFTIM PER FTESË PËR NEGOCIATA Bazuar në nenin 7 gërma c të Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimet publike” me gjithë ndryshimet; Ligjit nr. 135/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” si dhe në Vendimin e...

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “SPECIALIST URBANIST”

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “SPECIALIST URBANIST”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Urbanist” në Drejtorinë e Planifikimit dhe Projektimit te Territorit të...

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL  (Specialist “Jurist” në Sektorin e Pronave Publike, Drejtoria e Pronave Publike dhe Menaxhimit të Aseteve)

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “Jurist” në Sektorin e Pronave Publike, Drejtoria e Pronave Publike dhe Menaxhimit të Aseteve)

Lloji i diplomës:“Shkenca juridike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” dhe pikës 1 të Kreut II...

Aksioni për sigurinë e pushuesve

Aksioni për sigurinë e pushuesve

Nuk do të ketë asnjë tolerim në drejtim të subjekteve private që menaxhojnë plazhet por nuk plotësojnë kushtin më kryesor, atë të sigurisë së jetës së pushuesve. Bashkia e Vlorës, vijoi sot nëpërmjet Policisë...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “I kontrollit ne terren” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “I kontrollit ne terren” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore)

  REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE   SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “I kontrollit ne terren” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore) Lloji...