Vlora, Mbretëresha e Rivierës Shqiptare

Njoftime

Njoftime

Lista perfundimtare – Drejtor në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III të VKM nr. 242, datë...

July 30, 2018

Read More

Njoftime

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “I kontrollit ne terren” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore)

Lloji i diplomës:“Shkenca ekonomike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” Drejtoria e Burimeve Njerëzore të...

July 25, 2018

Read More

Njoftime

Njoftim për verifikimin paraprak – Drejtor në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III të VKM nr. 242, datë...

July 23, 2018

Read More

Njoftime

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist Urbanist)

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të...

July 23, 2018

Read More

Njoftime

Njoftim për Ftesë për Negociata/ Notification on the Invitation for Bid

NJOFTIM PER FTESË PËR NEGOCIATA Bazuar në nenin 7 gërma c të Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimet publike” me gjithë...

July 19, 2018

Read More

Njoftime

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “SPECIALIST URBANIST”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin...

July 16, 2018

Read More

Njoftime

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “Jurist” në Sektorin e Pronave Publike, Drejtoria e Pronave Publike dhe Menaxhimit të Aseteve)

Lloji i diplomës:“Shkenca juridike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” Drejtoria e Burimeve Njerëzore të...

July 16, 2018

Read More

Njoftime

Aksioni për sigurinë e pushuesve

Nuk do të ketë asnjë tolerim në drejtim të subjekteve private që menaxhojnë plazhet por nuk plotësojnë kushtin më kryesor, atë...

July 16, 2018

Read More

Njoftime

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “I kontrollit ne terren” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore)

  REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE   SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË...

July 13, 2018

Read More

Njoftime

Verifikimi i të gjitha taksive pirate

Kryetari i Bashkisë së Vlorës, Dritan Leli, zhvilloi sot një takim me drejtorin e Policisë së Vlorës, Gentjan Shehaj. Leli e priti...

July 12, 2018

Read More