Category: Njoftime

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “SPECIALIST ARKIVE”

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “SPECIALIST ARKIVE”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të proceduravetë konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Arkive” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë me procedurën...

01.07.2019 – Njoftim për listen e verifikuar– Specialist “Arkivist”

01.07.2019 – Njoftim për listen e verifikuar– Specialist “Arkivist”

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen...

SHPALLET LISTA PERFUNDIMTARE E FITUESVE “Specialist Pranimi”

SHPALLET LISTA PERFUNDIMTARE E FITUESVE “Specialist Pranimi”

Në zbatimtëligjit Nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” I ndryshuar,nëpërfundimtëproceduravetëkonkurimitpërplotësimin e vendittëlirënëpozicionin “Specialist Pranimi” nëDrejtorinë e TaksavedheTarifaveVendoretëBashkisëVlorë me procedurën e pranimitnëshërbimin civil nëkategorinëekzekutive,sipasparashikimevetënenit 22tëligjit, KPP shpall rezultatet përfundimtare për këtë pozicion: Nuk ka kandidatë fitues për këtë pozicion. Drejtoria...

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist “Arkivist”

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist “Arkivist”

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen...

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE PER POZICIONET

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE PER POZICIONET

                                                  “Specialist Pranimi” Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i...

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL  (Specialist “Arkivist” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore)

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “Arkivist” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore)

Lloji i diplomës: “Arsim i Lartë”, niveli minimal i diplomës “Bachelor” Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” dhe pikës 1 të Kreut...

Njoftim për listen e verifikuar– Specialist Pranimi

Njoftim për listen e verifikuar– Specialist Pranimi

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen...

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist Pranimi

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist Pranimi

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen...

Këshilli Bashkiak Vlorë 2015-2019

Këshilli Bashkiak Vlorë 2015-2019

Gjatë këtyre 4 vjetëve ka Këshilli Bashkiak qenë i suksesshëm sepse mori përsipër zbatimin e rreformës teritoriale,reforma më e madhe e Qeverisë Rama dhe: Ka marrë vendime në të mirë të komunitetit dhe asnjë...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE  DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL  (Specialist “Arkivist” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “Arkivist” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore)

Lloji i diplomës:“Arsim i Lartë”, niveli minimal i diplomës “Bachelor”   Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit  25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe...