Vlora, Mbretëresha e Rivierës Shqiptare

Njoftime

Njoftime

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “Specialist i Kontrollit ne Terren”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin...

August 17, 2018

Read More

Njoftime

SHPALLJE PARAPRAKE FITUESIT “SPECIALIST JURIST”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin...

August 15, 2018

Read More

Njoftime

Njoftim për listen e verifikuar– Specialist i Kontrollit ne Terren

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar...

August 13, 2018

Read More

Njoftime

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist I Kontrollit në Terren

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar...

August 7, 2018

Read More

Njoftime

SHPALLJE FITUESI “DREJTOR”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin...

August 7, 2018

Read More

Njoftime

Njoftim për listen e verifikuar– Specialist Jurist

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar...

August 6, 2018

Read More

Njoftime

NOTICE OF WINNER ANNOUNCEMENT

Pursuant to the Decree of the Municipal Council no.73 dated 17.07.2018 Decree of the Municipal Council no.91 dated 03.08.2018 “On...

August 3, 2018

Read More

Njoftime

NJOFTIM PER SHPALLJEN E FITUESIT

Në zbatim të V.K.B nr.73 datë 17.07.2018 dhe VKB nr.91 dt.03.08.2018 “Për përcaktimin e renditjes së subjekteve të cilët kanë...

August 3, 2018

Read More

Njoftime

NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

“Drejtor në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore” Në zbatim të nenit 26, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin...

August 3, 2018

Read More

Njoftime

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist Jurist

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar...

July 30, 2018

Read More