Vlora, Mbretëresha e Rivierës Shqiptare

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “SPECIALIST JURIST”

June 11, 2018

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Jurist” në Drejtorinë Juridike të Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall fitues për këtë pozicion:

  1.  Silvana Kalemi       74 pikë

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

Last modified: June 11, 2018

Comments are closed.