Vlora, Mbretëresha e Rivierës Shqiptare

SHPALLJE PËRFUNDIMTARE E REZULTATEVE PËR POZICIONIN “SPECIALIST AGRONOM”

May 17, 2018

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist agronom” në Drejtorinë e Pronave Publike dhe Menaxhimit te Aseteve të Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall rezultatet paraprake të konkurrimit për këtë pozicion:

Nuk ka kandidatë fitues për këtë pozicion.

Last modified: May 17, 2018

Comments are closed.