Vlora, Mbretëresha e Rivierës Shqiptare

SHPALLJE FITUESI “DREJTOR

June 15, 2017

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Drejtor” në Drejtorinë e Infrastruktures dhe Zbatimit te Projekteve, Bashkia Vlorë me procedurën e ngritjes ne detyre dhe kandidateve jashte sherbimit civil sipas parashikimeve të nenit 26 të ligjit, KND shpall fitues për këtë pozicion:
1. Fatjon Devollaj 82 pikë

Drejtoria e Burimeve Njerëzore
Bashkia Vlorë

Last modified: June 19, 2017

Comments are closed.