Vlora, Mbretëresha e Rivierës Shqiptare

Njoftim për verifikimin paraprak – Përgjegjës në Drejtorinë e Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve

January 17, 2017

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III të VKM nr. 242, datë 18.03.2015,” Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë, shpall:

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e ngritjes ne detyre:
1. Fatjon Devollaj
Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 19 Janar 2017, ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore
Bashkia Vlorë

Last modified: January 17, 2017

Comments are closed.